Procés selectiu

Oferta múltiple per cobrir vacants laborals existents en sectors professionals multidisciplinars relacionats amb l’atenció sanitària per a diferents ofertes laborals al territori. 

Si vostè està interessat a inscriure’s en aquesta oferta i no es troba donat d’alta en la nostra borsa de treball municipal pot formalitzar la seva inscripció en aquesta mateixa pàgina web: (haurà d’adjuntar el seu Currículum Vitae i el DNI per totes dues cares)

Les condicions laborals que ofereixen aquests centres estan subjectes al conveni col·lectiu del sector. 

Oferta múltiple per cobrir vacants laborals existents en sectors professionals multidisciplinars relacionats amb l’atenció sociosanitària per fer front a les necessitats actuals de la xarxa de Residències geriàtriques, Centres sociosanitaris d’atenció a persones dependents i d’altres centres anàlegs (Es facilitaran Equips de Protecció Individual (EPI’s) en compliment amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals).

Pels motius exposats, tots els Departaments i Serveis Municipals estan involucrats i duent a terme un extraordinari esforç per si fós necessari donar una resposta immediata a les necessitats de servei i recursos que, possiblement, podrien sorgir en aquests àmbits a la nostra ciutat.

Si vostè està interessat a inscriure’s en aquesta oferta i no es troba donat d’alta en la nostra borsa de treball municipal pot formalitzar la seva inscripció en aquesta mateixa pàgina web: (haurà d’adjuntar el seu Currículum Vitae i el DNI per totes dues cares) 

Les condicions laborals que ofereixen aquests centres estan subjectes al conveni col·lectiu del sector.